Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci